Etablering nær ved 17.350774, -62.731852

Åben kort
Lokal tid:
16:54:52

Basseterre

Basseterre
localityLæs mere

Ottley's Hotel

Ottley's Village, Basseterre
lodgingLæs mere

Robert L. Bradshaw International Airport

Basseterre
airportLæs mere

Hamilton Street Vacation Home

Hamilton Street, Cayon, St Kitts, Cayon
lodgingLæs mere

Fountain Estate Vista

Fountain Estate, Basseterre
lodgingLæs mere

Windsor University School of Medicine (Cayon Campus)

universityLæs mere

Valley View Property

Milliken Estate, Ogee's
lodgingLæs mere

SKI Academy

Unnamed Road, Saint Kitts and Nevis, Bayfords
schoolLæs mere

Flauriel Food

Stapleton Gardens, St. Peters, Basseterre
foodLæs mere

Vijay's Roti Shop

Main Road, New Road
barLæs mere

Xpress Auto Rental

Front Street, Conaree
car_rentalLæs mere

Rivers Of Living Water Christian Centre

Limekiln Basseterre St. Kitts
churchLæs mere

St. Kitts Scenic Railway

Basseterre
point_of_interestLæs mere

Golden Rock Commercial Park

Golden Rock, Basseterre
point_of_interestLæs mere

Signature Flight Support SKB - Robert L. Bradshaw Int'l Airport

Robert L. Bradshaw Int'l Airport, Basseterre
airportLæs mere

Conaree Village

Conaree Village
localityLæs mere

📑 Alle kategorier i Saint Kitts og Nevis

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning